Projekt:


Lepszy start w zawodową przyszłość

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r – 30.04.2022 r.  

Wartość projektu:  1 329 831,84 zł
Wartość dofinansowania projektu z UE 1 130 357,06 zł  

Więcej o projekcie

O Projekcie

Projekt Lepszy start w zawodową przyszłość” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
w ramach Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Partnerstwie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.02.03-24-05A5/19-00 z Powiatem Będzińskim będącym organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu.   

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dzięki kompleksowemu wsparciu 85 uczniów oraz 2 nauczycieli zawodu - poprzez doposażenie pracowni zawodowych, realizację doradztwa zawodowo – edukacyjnego, szkolenia z kompetencji kluczowych, wysokiej jakości kursów zawodowych i staży u pracodawców.   

WSPARCIE DLA UCZNIÓW

Wsparcie zaplanowane jest dla 85 Uczniów Technikum w zakresie:

Doradztwo zawodowe dla uczniów – indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (średnio po 4 godzin)  których celem  jest wsparcie uczniów w zaplanowaniu i realizacji ścieżki edukacyjnej i zawodowej, w tym dostosowanie przyszłych absolwentów technikum do potrzeb rynku pracy. Doradztwo oparte o wypracowanie Indywidualnego Planu Działania.  

Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych – zajęcia warsztatowe kreujące kompetencje kluczowych dot. inicjatywności i postaw przedsiębiorczości, proaktywnego zarządzania sobą i czasem. Uczniowie otrzymają zaświadczenie o nabyciu kompetencji w ww. zakresie. Zajęcia obejmą tematykę: poznawanie i analizowanie mocnych stron, wyznaczanie i realizowanie celu, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, kreatywne myślenie, skuteczne planowanie i budowanie w sobie wytrwałości w działaniu, ABC działania własnej działalności biznesowej/społecznej. Szkolenia będą realizowane w małych warsztatowych grupach, średnio po 8/9 osób,  16 godzin.   

Szkolenia z zakresu kompetencji i kwalifikacji zawodowych
Doradca Zawodowy, tworząc wraz z Uczniem Indywidualny Plan Działania skutecznie dobierze konkretne szkolenia do indywidualnych potrzeb Ucznia. Wszystkie kursy będą prowadzone metodami aktywnymi przez trenerów praktyków, z naciskiem na praktykę.  

Kurs wózki widłowe – 30 UP pełnoletnich, (60 h, w tym 45h teorii i 15h praktyki), uczeń nabywa kwalifikacje do obsługi wózków nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego.  

Kurs systemy mobilne w biznesie- 85 UP,  (36 h, w tym min. 60% praktyki). uczeń poznaje urządzenia mobilne i aplikacje do systemów operacyjnych,  uczy się obsługiwać zaawansowane aplikacje do pracy m.in. Windows Mobile, Symbian, Android, iPhone OS, potrafi dostosować odpowiednie oprogramowanie do pracy Logistyka w danej firmie. Kurs kończy się uzyskaniem kwalifikacji.  

Kurs obsługi kas fiskalnych - 85 UP,  (40 h, w tym min. 60% praktyki) uczeń pozna przepisy prawa dot. stosowania kas,  nauczy się ewidencjonować sprzedaż w kasie i dokonywać korekt, zrozumie jak stosować przepisy dot. ewidencji na kasie. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczniowie nabędą kwalifikacje dot. obsługi kas fiskalnych.

Kurs Przedstawiciel handlowy - 85 uczniów,  (32 h, w tym min. 60% praktyki). uczeń pozna zasady obsługi klienta, nauczy się zaplanować strategie i scenariusze sprzedaży, zrozumie zasady psychologii sprzedaży i podst. techniki negocjacji, nauczy się skutecznie zaprezentować i przeprowadzić rozmowę handlową. Uczeń uzyska kompetencje.

Kurs z zakresu Prospecting online - 85 uczniów, (32 h, w tym min. 70% praktyki), uczeń pozna zasady budowania marki online,  zastosowanie social media w biznesie, komunikacji online do zdobywania nowych klientów, obsługę CRM i narzędzia do pracy online niezbędne w zawodzie Logistyka. Uczeń uzyska kompetencje.

Kurs szkolenie z zakresu HR  - 85 uczniów, (32 h, w tym min. 40% praktyki), uczeń pozna procesy HR w firmach, gł. logistycznych, techniki rekrutacji i adaptacji pracowników, podstawy dot. kadr i płac, dokumenty dot. zatrudnienia pracowników. Uczeń uzyska kompetencje.  

Kurs prawa jazdy -30 UP (60 h, w tym praktyka 30 h i teoria 30 h), uczeń pozna przepisy drogowe, nabędzie umiejętność poruszania się pojazdem po placu manewrowym i w terenie, zasady bezpieczeństwa. UP egzamin WORD. 

STAŻE ZAWODOWE

Staże uczniowskie dla 40 Uczestników Projektu

Staże uczniowskie dla 40 Uczestników Projektu będą realizowane w oparciu o art. 121 a Prawo Oświatowe. Staże będą trwały 150 h, o udziale dane Ucznia w stażu decyduje Doradca Zawodowy określając ścieżkę wsparcia danej osoby. Pierwszeństwo zostanie zapewnione dla uczniów którzy nie korzystają  z praktycznej nauki zawodu. Staże uczniowskie stanowią praktyczne uzupełnienie kształcenia zawodowego, wykraczając poza zakres kształcenia, w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawod. objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Staże uczniowskie realizowane będą u pracodawców z otoczenia społ- gospodarczego Technikum, cieszących się dobrą opinią w lokalnej społeczności, w branży logistycznej. Pracodawcy będą posiadać odpowiednio przygotowane stanowisko pracy, wyposażone w niezbędny sprzęt i narzędzia wg programu stażu i specyfiki zadań wykonywanych przez stażystę. Stypendium stażowe dla ucznia wynosi 2000 złotych.  

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

Wsparcie dla 2 nauczycieli Technikum

W ramach projektu zaplanowano wsparcie  dla  2 nauczycieli Technikum  poprzez szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem Logistyka. Dzięki nowym umiejętnościom kadra nauczycielska będzie przygotowana do szkolenia młodzieży w dziedzinach, które pracodawcy zgłaszają jako priorytetowe przy rekrutacji przyszłych pracowników.   

Nauczyciele odbędą szkolenia z zakresu:  

  • Incoterms 2010/2020 w przedsiębiorstwie - 2 nauczycieli (24 h, w tym min. 50% praktyki) Celem szkolenia jest zapoznanie Nauczycieli Zawodu z najnowszą wersją oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych oraz analiza poszczególnych reguł Incoterms 2010 i 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu.
  • Zarządzanie zapasami z elementami negocjacji zakupowych- 2 nauczycieli (24 h, w tym min. 50% praktyki) Celem szkolenia jest zapoznanie Nauczycieli z najskuteczniejszymi technikami doboru dostawców zależnie od branży nabywcy oraz techniki zarządzania zapasami wraz z praktycznym pakietem umiejętności dot. negocjacji zakupowych.   

TWORZENIE WARUNKÓW ODZWIERCIEDLAJĄCYCH NATURALNE WARUNKI PRACY

Doposażenie 3 pracowni

W ramach projektu zostaną doposażone 3 pracownie, tak aby odtworzyć warunki  jak w rzeczywistym środowisku pracy logistyka.   

W ramach projektu  doposażymy:  

pracownię gospodarki materiałowej: komputer, projektor i uchwyt, ekran, doposażenie dydaktyczne: drukarka kodów kreskowych i etykiet oraz czytniki kodów kreskowych.
pracownię logistyki: projektor i uchwyt, monitor interaktywny.
pracownię komputerową w trybie terminalowym: wielofunkcyjna pracownia wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie, aby każdy uczeń pracował indywidualnie równolegle z nauczycielem, co da  możliwość ewaluacji postępów i symulacji pracy praktycznie takiej samej jak w rzeczywistym środowisku pracy logistyka. Pracownia obejmie 15 stanowisk  Dodatkowo zakup drukarki z tonerami do użytku na 3 pracownie.  

Dodatkowo zakup drukarki z tonerami do użytku na 3 pracownie.

AKTUALNOŚCI

Informacje w przygotowaniu...

REKRUTACJA - Dokumenty do pobrania

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikami/czkami Projektu mogą być  Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu.   

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.   

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu – Sekretariacie Szkoły, bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem.  

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 881 500 075  

DOKUMENTY DO POBRANIA

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:  

(dokumenty)

O CRSE

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.  

Efekty naszej pracy:

  • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
  • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych UE,
  • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
  • pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.  

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.    

Kontakt

Biuro Projektu - Sekretariat Szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych i. Jana Pawła II w Siewierzu 

Biuro projektu czynne jest w godzinach pracy Sekretariatu

tel. kom: 881 500 075